Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Типологија на земјоделските стопанства

03.03.2011   Типологија на земјоделските стопанства


Следни соопштенија од областа: Структура на земјоделските стопанства
  Останати соопштенија од областа:   Структура на земјоделските стопанства

Структурно истражување за земјоделските стопанства
Типологија на земјоделските стопанства


© Државен завод за статистика