Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Регионални сметки во земјоделството

22.09.2023   Регионални сметки во земјоделството, 2021 година
22.09.2022   Регионални сметки во земјоделството, 2020 година
22.09.2021   Регионални сметки во земјоделството, 2019 година
22.09.2020   Регионални сметки во земјоделството, 2018 година
23.09.2019   Регионални сметки во земјоделството, 2017 година
21.09.2018   Регионални сметки во земјоделството, 2016 година
21.09.2017   Регионални сметки во земјоделството, 2015
21.09.2016   Регионални сметки во земјоделството, 2014
21.09.2015   Регионални сметки во земјоделството, 2013
19.09.2014   Регионални сметки во земјоделството, 2012
27.09.2013   Регионални сметки во земјоделството, 2009-2011


Следни соопштенија од областа: Економски сметки во земјоделството
  Останати соопштенија од областа:   Економски сметки во земјоделството

Економски сметки во земјоделството, по тековни цени
Регионални сметки во земјоделството
Економски сметки во земјоделството, по постојани цени


© Државен завод за статистика