Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Цени на електрична енергија и природен гас

29.03.2024   Цени на електрична енергија и природен гас, второ полугодие од 2023 година
29.09.2023   Цени на електричната енергија и природниот гас во првото полугодие од 2023 година
30.03.2023   Цени на електрична енергија и природен гас, второ полугодие од 2022 година
30.09.2022   Цени на електричната енергија и природниот гас во првото полугодие од 2022 година
30.03.2022   Цени на електричната енергија и природниот гас во второто полугодие од 2021 година
30.09.2021   Цени на електрична енергија и природен гас, прво полугодие од 2021 година
30.03.2021   Цени на електричната енергија и на природниот гас во второто полугодие од 2020 година
30.09.2020   Цени на електричната енергија и на природниот гас во првото полугодие од 2020 година
30.03.2020   Цени на електрична енергија и природен гас, второ полугодие 2019
30.09.2019   Цени на електричната енергија и на природниот гас во првото полугодие од 2019 година
29.03.2019   Цени на електрична енергија и природен гас, второ полугодие од 2018 година
28.09.2018   Цени на електрична енергија и природен гас, прво полугодие 2018 година
30.03.2018   Цени на електрична енергија и природен гас, второ полугодие 2017 година
29.09.2017   Цени на електрична енергија и природен гас, прво полугодие 2017
28.02.2017   Цени на електрична енергија и природен гас, второ полугодие 2016
31.08.2016   Цени на електрична енергија и природен гас, прво полугодие од 2016
29.02.2016   Цени на електрична енергија и природен гас, второ полугодие од 2015
31.08.2015   Цени на електрична енергија и природен гас, прво полугодие од 2015
27.02.2015   Цени на електрична енергија и природен гас, второ полугодие од 2014
- претходни податоци -
29.08.2014   Цени на електрична енергија и природен гас, прво полугодие 2014 - претходни податоци -
28.02.2014   Цени на електричната енергија и природниот гас, второ полугодие 2013 - Претходни податоци -


Следни соопштенија од областа: Енергија
  Останати соопштенија од областа:   Енергија

Биланс на нафта
Биланс на јаглен
Обновливи извори на енергија
Биланс на електрична енергија
Биланс на топлинска енергија
Енергетски биланс
Биланс на природен гас
Енергија, месечни податоци
Цени на електрична енергија и природен гас


© Државен завод за статистика