Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Сметки на текови на материјали

27.11.2023   Сметки за материјалните текови во целокупната економија, 2021 и 2022 година
30.11.2022   Сметки за материјалните текови во целокупната економија, 2020 и 2021 година
30.11.2021   Сметки за материјалните текови во целокупната економија, 2019 и 2020 година
30.11.2020   Сметки за материјалните текови во целокупната економија, 2018 и 2019 година
29.11.2019   Сметки за материјалните текови во целокупната економија, 2017 и 2018 година
29.11.2018   Сметки за материјалните текови во целокупната економија, 2015 и 2016
29.11.2017   Сметки за материјалните текови во целокупната економија, 2014 и 2015 - претходни податоци


Следни соопштенија од областа: Животна средина
  Останати соопштенија од областа:   Животна средина

Комунален отпад
Отпад според сектори на економска активност
Трошоци за заштита на животната средина
Даноци во животна средина
Сметки на текови на материјали
Вода по сектори на економска активност
Јавен водовод и канализација
Сметки за физички енергетски текови


© Државен завод за статистика