Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Попис на продажните капацитети во трговијата на мало (први резултати), 2016 година

14.02.2017   Попис на продажните капацитети во трговијата на мало, 2016 - Први резултати


Следни соопштенија од областа: Попис на продажните капацитети во трговијата на мало
  Останати соопштенија од областа:   Попис на продажните капацитети во трговијата на мало

Попис на продажните капацитети во трговијата на мало (први резултати), 2016 година


© Државен завод за статистика