Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Промет во трговијата по групи на производи

19.12.2022   Промет во трговијата на големо и на мало по групи производи, 2021 година
18.12.2020   Промет во трговијата на големо и на мало по групи производи, 2019 година
20.12.2018   Промет во трговијата на големо и мало по групи производи, 2017 година


Следни соопштенија од областа: Внатрешна трговија
  Останати соопштенија од областа:   Внатрешна трговија

Промет во трговијата на мало и на големо
Промет во трговијата по групи на производи
Индекси на прометот во секторот Трговија
Промет во трговијата на мало, по производи
Промет во трговијата на големо, по производи
Индекси на прометот во услугите


© Државен завод за статистика