Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Индекси на прометот во услугите

14.03.2024   Индекси на прометот во услугите, четврто тримесечје 2023 година
15.12.2023   Индекси на прометот во услугите, трето тримесечје 2023 година
15.09.2023   Индекси на прометот во услугите во второто тримесечје од 2023 година
15.06.2023   Индекси на прометот во услугите во првото тримесечје од 2023 година
15.03.2023   Индекси на прометот во услугите, четврто тримесечје 2022 година
15.12.2022   Индекси на прометот во услугите, трето тримесечје 2022 година
15.09.2022   Индекси на прометот во услугите, второ тримесечје 2022 година
15.06.2022   Индекси на прометот во услугите, прво тримесечје 2022 година
15.03.2022   Индекси на прометот во услугите, четврто тримесечје 2021 година
15.12.2021   Индекси на прометот во услугите, трето тримесечје 2021 година
15.09.2021   Индекси на прометот во услугите во второто тримесечје од 2021 година
15.06.2021   Индекси на прометот во услугите во првото тримесечје од 2021 година
15.03.2021   Индекси на прометот во услугите во четвртото тримесечjе од 2020 година
25.12.2020   Индекси на прометот во услугите, трето тримесечје од 2020 година
25.09.2020   Индекси на прометот во услугите, второ тримесечjе од 2020 година
25.06.2020   Индекси на прометот во услугите, прво тримесечjе од 2020 година
25.03.2020   Индекси на прометот во услугите, четврто тримесечје од 2019 година
25.12.2019   Индекси на прометот во услугите, трето тримесечје од 2019 година
25.09.2019   Индекси на прометот во услугите, второ тримесечје од 2019 година
25.06.2019   Индекси на прометот во услугите, прво тримесечје од 2019 година
29.03.2019   Индекси на прометот во услугите, 2014 ꟷ 2017 година


Следни соопштенија од областа: Внатрешна трговија
  Останати соопштенија од областа:   Внатрешна трговија

Промет во трговијата на мало и на големо
Промет во трговијата по групи на производи
Индекси на прометот во секторот Трговија
Промет во трговијата на мало, по производи
Промет во трговијата на големо, по производи
Индекси на прометот во услугите


© Државен завод за статистика