Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå


  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Пријавени, обвинети и осудени полнолетни сторители на кривични дела и деца во судир со законот

31.05.2023   Пријавени, обвинети и осудени полнолетни сторители на кривични дела и деца во судир со закон, 2022 година
31.05.2022   Пријавени, обвинети и осудени полнолетни сторители на кривични дела и деца во судир со законот, 2021 година
31.05.2021   Пријавени, обвинети и осудени полнолетни сторители на кривични дела и деца во судир со закон, 2020 година
29.07.2020   Пријавени, обвинети и осудени полнолетни сторители на кривични дела и деца во судир со закон, 2019 година
30.05.2019   Пријавени, обвинети и осудени полнолетни сторители на кривични дела и деца во судир со законот, 2018
30.05.2018   Пријавени, обвинети и осудени полнолетни сторители на кривични дела и деца во судир со закон, 2017 година
30.05.2017   Пријавени, обвинети и осудени полнолетни сторители на кривични дела и деца во судир со закон, 2016
30.05.2016   Пријавени, обвинети и осудени полнолетни сторители на кривични дела и деца во судир со закон, 2015
28.05.2015   Пријавени, обвинети и осудени полнолетни сторители на кривични дела и деца во судир со закон, 2014
14.05.2014   Пријавени, обвинети и осудени полнолетни и малолетни сторители на кривични дела, 2013
30.05.2013   Пријавени, обвинети и осудени полнолетни и малолетни сторители на кривични дела, 2012
28.05.2012   Пријавени, обвинети и осудени полнолетни и малолетни сторители на кривични дела, 2011
20.06.2011   Пријавени, обвинети и осудени полнолетни и малолетни сторители на кривични дела, 2010
13.07.2010   Зголемен бројот на обвинети и осудени полнолетни лица во Република Македонија во 2009 година


Следни соопштенија од областа: Правосудство
  Останати соопштенија од областа:   Правосудство© Државен завод за статистика