Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Статистика на странски филијали ( Inward FATS)

28.12.2022   Домашни претпријатија контролирани од странство (iFATS), 2020 година
22.12.2021   Домашни претпријатија контролирани од странство (iFATS), 2019 година
30.12.2020   Домашни претпријатија контролирани од странство (iFATS), 2018 година
26.12.2019   Домашни претпријатија контролирани од странство (iFATS), 2016 – 2017 година


Следни соопштенија од областа: Структурни деловни статистики
  Останати соопштенија од областа:   Структурни деловни статистики

Структурни деловни статистики
Статистика на странски филијали ( Inward FATS)
Деловни услуги


© Државен завод за статистика