Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Деловни услуги

15.06.2022   Деловни услуги, 2020 година
29.04.2021   Деловни услуги, 2019 година
30.04.2020   Деловни услуги, 2018 година


Следни соопштенија од областа: Структурни деловни статистики
  Останати соопштенија од областа:   Структурни деловни статистики

Структурни деловни статистики
Статистика на странски филијали ( Inward FATS)
Деловни услуги


© Државен завод за статистика