Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Штети во шуми од пожари

23.12.2021   Штети од шумските пожари (јуни - септември 2021 година)


Следни соопштенија од областа: Шумарство
  Останати соопштенија од областа:   Шумарство

Производи во шумарството, сеча на дрва и услуги
Штети во шуми од пожари


© Државен завод за статистика