Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Попис на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2021 - прв сет на податоци

30.03.2022   Попис на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2021 - прв сет на податоци


Следни соопштенија од областа: Попис на населението
  Останати соопштенија од областа:   Попис на населението

Попис на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2021 - прв сет на податоци


© Државен завод за статистика