Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Риболов и аквакултура

31.05.2023   Риболов и аквакултура, 2022 година
21.06.2022   Риболов и аквакултура, 2021


Следни соопштенија од областа: Сточарство и рибарство
  Останати соопштенија од областа:   Сточарство и рибарство

Број на добиток
Добиточно производство
Риболов и аквакултура


© Државен завод за статистика