Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Економски сметки во туризмот

29.09.2022   Економски сметки за туризмот на Република Северна Македонија, 2019 година


Следни соопштенија од областа: Туризам и угостителство
  Останати соопштенија од областа:   Туризам и угостителство

Туризам
Економски сметки во туризмот


© Државен завод за статистика