Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Производи во шумарството, сеча на дрва и услуги

15.05.2024   Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрва и услуги во шумарството, прво тримесечје од 2024 година
15.02.2024   Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрва и услуги во шумарството, четврто тримесечје од 2023 година
15.11.2023   Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрва и услуги во шумарството, трето тримесечје од 2023 година
30.08.2023   Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрва и услуги во шумарството, второ тримесечје од 2023 година
15.05.2023   Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрва и услуги во шумарството, прво тримесечје од 2023 година
15.02.2023   Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрва и услуги во шумарството, четврто тримесечје од 2022 година
15.11.2022   Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрва и услуги во шумарството, трето тримесечје од 2022 година
10.08.2022   Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрва и услуги во шумарството, второ тримесечје од 2022 година
16.05.2022   Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрва и услуги во шумарството, прво тримесечје од 2022 година
15.02.2022   Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрва и услуги во шумарството, четврто тримесечје од 2021 година
15.11.2021   Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрва и услуги во шумарството во третото тримесечје од 2021 година
10.08.2021   Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрва и услуги во шумарството, второ тримесечје од 2021 година
14.05.2021   Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрва и услуги во шумарството во првото тримесечје од 2021 година
15.02.2021   Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрва и услуги во шумарството, четврто тримесечје од 2020 година
16.11.2020   Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрва и услуги во шумарството, трето тримесечје од 2020 година
10.08.2020   Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрва и услуги во шумарството, второ тримесечје од 2020 година
15.05.2020   Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрва и услуги во шумарството, прво тримесечје од 2020 година
14.02.2020   Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрва и услуги во шумарството, четврто тримесечје од 2019 година
15.11.2019   Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрва и услуги во шумарството, трето тримесечје од 2019 година
30.08.2019   Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрва и услуги во шумарството, второ тримесечје од 2019 година
15.05.2019   Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрва и услуги во шумарството, прво тримесечје, 2019
15.02.2019   Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрва и услуги во шумарството, четврто тримесечје од 2018 година
15.11.2018   Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрва и услуги во шумарството, трето тримесечје од 2018 година
10.08.2018   Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрва и услуги во шумарството, второ тримесечје од 2018 година
15.05.2018   Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрвја и услуги во шумарството, прво тримесечје од 2018 година
15.02.2018   Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрва и услуги во шумарството, четврто тримесечје 2017 година
15.11.2017   Производство и продажба на шумски сортименти,сеча на дрва и услуги во шумарството, трето тримесечје 2017 година
10.08.2017   Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрва и услуги во шумарството, второ тримесечје од 2017 година
15.05.2017   Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрва и услуги во шумарството, прво тримесечје од 2017 година
16.02.2017   Производи во шумарството, сеча на дрва и услуги, четврто тримесечје од 2016 година
10.11.2016   Производи во шумарството, сеча на дрва и услуги, трето тримесечје, 2016 година
10.08.2016   Производи во шумарството, сеча на дрва и услуги, второ тримесечје, 2016 година
10.05.2016   Производи во шумарството, сеча на дрва и услуги, прво тримесечје од 2016
16.02.2016   Производи во шумарството, сеча на дрва и услуги, четврто тримесечје, 2015 година
13.11.2015   Производи во шумарството, сеча на дрва и услуги, трето тримесечје, 2015
10.08.2015   Производи во шумарството, сеча на дрва и услуги, второ тримесечје, 2015 година
13.05.2015   Производи во шумарството, сеча на дрва и услуги, прво тримесечје 2015 година
13.02.2015   Производи во шумарството, сеча на дрва и услуги, четврто тримесечје, 2014
14.11.2014   Производи во шумарството, сеча на дрва и услуги, трето тримесечје, 2014
15.08.2014   Производи во шумарството, сеча на дрва и услуги, второ тримесечје од 2014 година
15.05.2014   Производи во шумарството, сеча на дрва и услуги, прво тримесечје, 2014 година
14.02.2014   Производи во шумарството, сеча на дрва и услуги, во четврто тримесечје, 2013 година
12.11.2013   Производи во шумарството, сеча на дрва и услуги, во трето тримесечје, 2013 година
12.08.2013   Производи во шумарството, сеча на дрва и услуги, второ тримесечје, 2013 година
13.05.2013   Производи во шумарството, сеча на дрва и услуги, прво тримесечје од 2013 година
12.02.2013   Производи во шумарството, сеча на дрва и услуги, четврто тримесечје, 2012 година
09.11.2012   Производи во шумарството, сеча на дрва и услуги, трето тримесечје, 2012 година
03.08.2012   Производи во шумарството, сеча на дрва и услуги, второ тримесечје, 2012 година
10.05.2012   Производи во шумарството, сеча на дрва и услуги, прво тримесечје 2012 година
10.02.2012   Производи во шумарството, сеча на дрва и услуги, четврто тримесечје, 2011 година
15.11.2011   Производи во шумарството, сеча на дрва и услуги, трето тримесечје, 2011 година
05.08.2011   Производи во шумарството, сеча на дрва и услуги, второ тримесечје, 2011 година
13.05.2011   Производи во шумарството, сеча на дрва и услуги, прво тримесечје, 2011
15.02.2011   Производи во шумарството, сеча на дрва и услуги, четврто тримесечје, 2010
15.11.2010   Производи во шумарството, сеча на дрвјата и услуги во III тримесечје, 2010
31.08.2010   Производи во шумарството, сеча на дрвјата и услуги во II тримесечје, 2010
14.05.2010   Производи во шумарството, сеча на дрвјата и услуги во првото тримесечје од 2010


Следни соопштенија од областа: Шумарство
  Останати соопштенија од областа:   Шумарство

Производи во шумарството, сеча на дрва и услуги
Штети во шуми од пожари


© Државен завод за статистика