Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Добиточно производство

29.03.2024   Добиточно производство во 2023 година
31.03.2023   Добиточно производство во 2022 година
31.03.2022   Добиточно производство во 2021 година
29.04.2021   Добиточно производство во 2020 година
31.03.2020   Добиточно производство во 2019 година
29.03.2019   Добиточно производство, 2018 година
30.03.2018   Добиточно производство во 2017 година
31.03.2017   Добиточно производство во 2016 година
30.03.2016   Добиточно производство во 2015 година
15.05.2015   Добиточно производство во 2014 година
16.05.2014   Добиточно производство во 2013 година
16.05.2013   Добиточно производство во 2012 година
16.05.2012   Добиточно производство во 2011 година
12.05.2011   Добиточно производство во 2010 година
14.05.2010   Вкупното производство на млеко во 2009 изнесува 394 942 илјади литри што е за 9.8% помалку во однос на производството на млеко во 2008 година


Следни соопштенија од областа: Сточарство и рибарство
  Останати соопштенија од областа:   Сточарство и рибарство

Број на добиток
Добиточно производство
Риболов и аквакултура


© Државен завод за статистика