Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Вредност на договорени и извршени градежни работи во странство

15.05.2024   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари – март 2024 година
15.02.2024   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари – декември 2023 година
15.11.2023   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари – септември 2023 година
15.08.2023   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари − јуни 2023 година
15.05.2023   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари – март 2023 година
15.02.2023   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари – декември 2022 година
15.11.2022   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари – септември 2022 година
15.08.2022   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари-јуни 2022
13.05.2022   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари – март 2022 година
15.02.2022   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари – декември 2021 година
12.11.2021   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари – септември 2021 година
20.08.2021   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари – јуни 2021 година
14.05.2021   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари – март 2021 година
15.02.2021   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари ‒ декември 2020 година
13.11.2020   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари ‒ септември 2020 година
21.08.2020   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари - јуни 2020 година
15.05.2020   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари ‒ март 2020 година
14.02.2020   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари − декември 2019 година
15.11.2019   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари − септември 2019 година
19.08.2019   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари – јуни 2019
17.05.2019   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари – март 2019
15.02.2019   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари - декември 2018 година
16.11.2018   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари-септември 2018
17.08.2018   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари-јуни 2018
18.05.2018   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари - март 2018 година
15.02.2018   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари-декември 2017 година
16.11.2017   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари – септември 2017 година
24.08.2017   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари - јуни 2017
16.05.2017   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари-март 2017
15.02.2017   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари-декември 2016
16.11.2016   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари-септември 2016
25.08.2016   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари-јуни 2016
12.05.2016   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари-март 2016
15.02.2016   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, 01-12 2015
13.11.2015   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, 01-09 2015
18.08.2015   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, 01-06 2015
13.05.2015   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, I-III 2015
13.02.2015   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, I-XII 2014
14.11.2014   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, 01-09 2014
18.08.2014   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, 01-06 2014
13.05.2014   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, I-III 2014
14.02.2014   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, I-XII 2013
07.11.2013   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, I-IX 2013
09.08.2013   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, I-VI 2013
09.05.2013   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, I-III 2013
08.02.2013   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, I - XII 2012
02.11.2012   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, I - IX 2012
09.08.2012   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, I - VI 2012
07.05.2012   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, I - III 2012
31.01.2012   Извршени градежни работи во странство,I - XII 2011
28.10.2011   Извршени градежни работи во странство, I - IX 2011
29.07.2011   Извршени градежни работи во странство, второ тримесечје 2011
29.04.2011   Извршени градежни работи во странство, I тримесечје 2011
10.02.2011   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство
10.11.2010   Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство
10.08.2010   Договорените градежни работи во странство зголемени за 7.4%
28.04.2010   Договорените градежни работи во странство зголемени за 27.3%


Следни соопштенија од областа: Градежништво
  Останати соопштенија од областа:   Градежништво

Издадени одобренија за градење
Вредност на договорени и извршени градежни работи во странство
Издадени одобренија за употреба на градежни објекти
Извршени градежни работи и завршени станови во објекти за домување градени од деловни субјекти
Извршени градежни работи и завршени станови во објекти за домување градени во индивидуална режија
Потрошени градежни материјали и енергија
Просечна цена на 1m2 станбена површина
Бесправно изградени објекти
Број на станови во државна сопственост


© Државен завод за статистика