Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå


  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Деловни тенденции во трговијата на мало

22.01.2020   Деловни тенденции во трговијата на мало, четврто тримесечје од 2019 година
21.10.2019   Деловни тенденции во трговијата на мало, трето тримесечје од 2019 година
19.07.2019   Деловни тенденции во трговијата на мало, второ тримесечје од 2019 година
22.04.2019   Деловни тенденции во трговијата на мало, прво тримесечје 2019
22.01.2019   Деловни тенденции во трговијата на мало, четврто тримесечје од 2018 година
17.10.2018   Деловни тенденции во трговијата на мало, третото тримесечје од 2018 година
18.07.2018   Деловни тенденции во трговијата на мало, второ тримесечје од 2018 година
18.04.2018   Деловни тенденции во трговијата на мало, прво тримесечје од 2018 година
18.01.2018   Деловни тенденции во трговијата на мало, четврто тримесечје од 2017 година
13.10.2017   Деловни тенденции во трговијата на мало, трето тримесечје од 2017 година
12.07.2017   Деловни тенденции во трговијата на мало, второ тримесечје од 2017 година
12.04.2017   Деловни тенденции во трговијата на мало, прво тримесечје од 2017 година
16.01.2017   Деловни тенденции во трговијата на мало, четврто тримесечје од 2016 година
10.11.2016   Деловни тенденции во трговијата на мало, трето тримесечје од 2016 година
10.08.2016   Деловни тенденции во трговијата на мало, второ тримесечје од 2016 година
10.05.2016   Деловни тенденции во трговијата на мало, првото тримесечје од 2016 година
09.02.2016   Деловни тенденции во трговијата на мало, четврто тримесечје од 2015 година
16.11.2015   Деловни тенденции во трговијата на мало, трето тримесечје од 2015 година
17.08.2015   Деловни тенденции во трговијата на мало, второто тримесечје од 2015 година
18.05.2015   Деловни тенденции во трговијата на мало, прво тримесечје од 2015 година
16.02.2015   Оценка на раководителите на деловните субјекти во областа на трговијата на мало за нивната економска состојба во четвртото тримесечје од 2014 година
17.11.2014   Оценка на раководителите на деловните субјекти во областа на трговијата на мало за нивната тековна економска состојба во третото тримесечје од 2014 година
18.08.2014   Оценка на раководителите на деловните субјекти во областа на трговијата на мало за нивната тековна економска состојба во второто тримесечје од 2014 година
19.05.2014   Оценка на раководителите на деловните субјекти во областа на трговијата на мало за нивната економска состојба во првото тримесечје од 2014 година
17.02.2014   Оценка на раководителите на деловните субјекти во областа на трговијата на мало за нивната економска состојба во четвртото тримесечје од 2013 година
08.11.2013   Оценка на раководителите на деловните субјекти во областа на трговијата на мало за нивната сегашна економска состојба во третото тримесечје од 2013 година
13.08.2013   Оценка на раководителите на деловните субјекти во областа на трговијата на мало за нивната сегашна економска состојба во второто тримесечје од 2013 година
09.05.2013   Оценка на раководителите на деловните субјекти во областа на трговијата на мало за нивната економска состојба во првото тримесечје од 2013 година
08.02.2013   Оценка на раководителите на деловните субјекти во областа на трговијата на мало за нивната економска состојба во четвртото тримесечје од 2012 година
07.11.2012   Оценка на раководителите на деловните субјекти во областа на трговијата на мало за нивната економска состојба во третото тримесечје од 2012 година
07.08.2012   Оценка на раководителите на деловните субјекти во областа на трговијата на мало за нивната сегашна економска состојба во второто тримесечје од 2012 година
04.05.2012   Оценка на раководителите на деловните субјекти во областа на трговијата на мало за нивната економска состојба во првото тримесечје од 2012 година
08.02.2012   Оценка на раководителите на деловните субјекти во областа на трговијата на мало за нивната економска состојба во четвртото тримесечје од 2011 година
15.11.2011   Оценка на раководителите на деловните субјекти во областа на трговијата на мало за нивната економска состојба во третото тримесечје од 2011 година
16.08.2011   Оценка на раководителите на деловните субјекти во областа на трговијата на мало за нивната економска состојба во второто тримесечје од 2011 година
16.05.2011   Оценка на раководителите на деловните субјекти во областа на трговијата на мало за нивната економска состојба во првото тримесечје од 2011 година
15.02.2011   Оценка на раководителите на деловните субјекти од областа на трговијата на мало за нивната економска состојба во четвртото тримесечје од 2010 година
16.11.2010   Оценка на раководителите на деловните субјекти во областа на трговијата на мало за нивната сегашна економска состојба во третиот квартал од 2010 година
13.08.2010   Оценка на раководителите на деловните субјекти во областа на трговијата на мало за нивната економска состојба во вториот квартал од 2010 година
14.05.2010   Оценка на раководителите на деловните субјекти во областа на трговијата на мало за нивната економска состојба во првиот квартал од 2010 година


Следни соопштенија од областа: Деловни тенденции
  Останати соопштенија од областа:   Деловни тенденции

Деловни тенденции во преработувачката индустрија
Деловни тенденции во градежништвото
Деловни тенденции во трговијата на мало
Анкета за мислењето на потрошувачите


© Државен завод за статистика