Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Обновливи извори на енергија

15.11.2013   Обновлива енергија по месеци, 2012 - претходни податоци -
22.11.2012   Обновлива енергија по месеци, 2011 - претходни податоци -
30.11.2011   Обновлива енергија по месеци, 2010 - претходни податоци –
29.06.2011   Обновлива енергија по месеци, 2009 година
- дефинитивни податоци -
30.11.2010   Обновлива енергија по месеци, 2009
- претходни податоци –


Следни соопштенија од областа: Енергија
  Останати соопштенија од областа:   Енергија

Биланс на нафта
Биланс на јаглен
Обновливи извори на енергија
Биланс на електрична енергија
Биланс на топлинска енергија
Енергетски биланс
Биланс на природен гас
Енергија, месечни податоци
Цени на електрична енергија и природен гас


© Државен завод за статистика