Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Енергетски биланс

20.10.2023   Енергетски биланси, 2022 година - претходни податоци -
19.10.2023   Енергетски биланси, 2021 година - дефинитивни податоци
20.10.2022   Енергетски биланси, 2021 година - претходни податоци
19.10.2022   Енергетски биланси, 2020 година - дефинитивни податоци
20.10.2021   Енергетски биланси, 2020 година - претходни податоци -
19.10.2021   Енергетски биланси, 2019 година - дефинитивни податоци -
20.10.2020   Енергетски биланси, 2019 година - претходни податоци -
19.10.2020   Енергетски биланси, 2018 година - дефинитивни податоци -
18.10.2019   Енергетски биланси, 2018 година - претходни податоци -
17.10.2019   Енергетски биланси, 2017 година -дефинитивни податоци-
19.10.2018   Енергетски биланси, 2017 - претходни податоци
18.10.2018   Енергетски биланси, 2016, дефинитивни податоци
20.10.2017   Енергетски биланси, 2016 - претходни податоци
19.10.2017   Енергетски биланси, 2015 - дефинитивни податоци
20.10.2016   Енергетски биланси, 2015
- претходни податоци -
19.10.2016   Енергетски биланси, 2014 - ревидирани податоци за периодот 2005-2014 -
20.10.2015   Енергетски биланси, 2014 -претходни податоци-
19.10.2015   Енергетски биланси, 2013
-дефинитивни податоци-
20.10.2014   Енергетски биланси, 2013 -претходни податоци-
15.11.2013   Енергетски биланси, 2012 -претходни податоци-
22.11.2012   Енергетски биланси, 2011 -претходни податоци-
08.06.2012   Енергетски биланси, 2010
30.11.2011   Енергетски биланси, 2010 - претходни податоци -
29.06.2011   Енергетски биланси, 2009
03.12.2010   Енергетски биланси, 2009 - претходни податоци -


Следни соопштенија од областа: Енергија
  Останати соопштенија од областа:   Енергија© Државен завод за статистика