Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Енергетски биланс

20.10.2022   Енергетски биланси, 2021 година - претходни податоци
19.10.2022   Енергетски биланси, 2020 година - дефинитивни податоци
20.10.2021   Енергетски биланси, 2020 година - претходни податоци -
19.10.2021   Енергетски биланси, 2019 година - дефинитивни податоци -
20.10.2020   Енергетски биланси, 2019 година - претходни податоци -
19.10.2020   Енергетски биланси, 2018 година - дефинитивни податоци -
18.10.2019   Енергетски биланси, 2018 година - претходни податоци -
17.10.2019   Енергетски биланси, 2017 година -дефинитивни податоци-
19.10.2018   Енергетски биланси, 2017 - претходни податоци
18.10.2018   Енергетски биланси, 2016, дефинитивни податоци
20.10.2017   Енергетски биланси, 2016 - претходни податоци
19.10.2017   Енергетски биланси, 2015 - дефинитивни податоци
20.10.2016   Енергетски биланси, 2015
- претходни податоци -
19.10.2016   Енергетски биланси, 2014 - ревидирани податоци за периодот 2005-2014 -
20.10.2015   Енергетски биланси, 2014 -претходни податоци-
19.10.2015   Енергетски биланси, 2013
-дефинитивни податоци-
20.10.2014   Енергетски биланси, 2013 -претходни податоци-
15.11.2013   Енергетски биланси, 2012 -претходни податоци-
22.11.2012   Енергетски биланси, 2011 -претходни податоци-
08.06.2012   Енергетски биланси, 2010
30.11.2011   Енергетски биланси, 2010 - претходни податоци -
29.06.2011   Енергетски биланси, 2009
03.12.2010   Енергетски биланси, 2009 - претходни податоци -


Следни соопштенија од областа: Енергија
  Останати соопштенија од областа:   Енергија

Биланс на нафта
Биланс на јаглен
Обновливи извори на енергија
Биланс на електрична енергија
Биланс на топлинска енергија
Енергетски биланс
Биланс на природен гас
Енергија, месечни податоци
Цени на електрична енергија и природен гас


© Државен завод за статистика