Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Промет во трговијата на мало и на големо

30.03.2011   Промет во трговијата на мало и на големо, четврто тримесечје, 2010 година
30.12.2010   Промет во трговијата на мало и на големо, III тримесечје, 2010 година
12.10.2010   Во периодот април-јуни 2010 година, во однос на истиот период од 2009 година, прометот во трговијата на мало е зголемен за 2.7%, а прометот во трговијата на големо е зголемен за 8.6%
01.07.2010   Во периодот јануари - март 2010 година, во однос на периодот јануари - март 2009 година, прометот во трговијата на мало е зголемен за 1.4%, а прометот во трговијата на големо е зголемен за 5.7%


Следни соопштенија од областа: Внатрешна трговија
  Останати соопштенија од областа:   Внатрешна трговија

Промет во трговијата на мало и на големо
Промет во трговијата по групи на производи
Индекси на прометот во секторот Трговија
Промет во трговијата на мало, по производи
Промет во трговијата на големо, по производи
Индекси на прометот во услугите


© Државен завод за статистика