Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Користење на информатичко-комуникациски технологии во домаќинствата и кај поединци

10.11.2023   Користење на информатичко-комуникациски технологии во домаќинствата и кај поединците, 2023
18.11.2022   Користење на информатичко-комуникациски технологии во домаќинствата и кај поединците, 2022
19.11.2021   Користење на информатичко-комуникациски технологии во домаќинствата и кај поединците, 2021 година
16.11.2020   Користење на информатичко - комуникациски технологии во домаќинствата и кај поединци, 2020
22.10.2019   Користење на информатичко-комуникациски технологии во домаќинствата и кај поединците, 2019 година
22.10.2018   Користење информатичко-комуникациски технологии во домаќинствата и кај поединците, 2018 година
31.10.2017   Користење на информатичко-комуникациски технологии во домаќинствата и кај поединците, 2017
31.10.2016   Користење на информатичко - комуникациски технологии во домаќинствата и кај поединците, 2016
30.10.2015   Користење на информатичко - комуникациски технологии во домаќинствата и кај поединците, 2015
31.10.2014   Користење на информатичко - комуникациски технологии во домаќинствата и кај поединците, 2014
31.10.2013   Користење на информатичко-комуникациски технологии во домаќинствата и кај поединците, 2013
31.10.2012   Користење на информатичко - комуникациски технологии во домаќинствата и кај поединците, 2012
21.10.2011   Користење на информатичко - комуникациски технологии во домаќинствата и кај поединците, 2011
20.10.2010   Во првиот квартал од 2010 година 46,1% од домаќинствата имале пристап на интернет од дома


Следни соопштенија од областа: Информатичко општество
  Останати соопштенија од областа:   Информатичко општество

Користење на информатичко-комуникациски технологии во деловните субјекти
Користење на информатичко-комуникациски технологии во домаќинствата и кај поединци
Користење на информатичко-комуникациски технологии во јавниот сектор


© Државен завод за статистика