Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Комунален отпад

22.04.2024   Комунален отпад, 2023 година
20.04.2023   Комунален отпад, 2022 година
21.04.2022   Комунален отпад, 2021 година
22.04.2021   Комунален отпад, 2020 година
22.04.2020   Комунален отпад, 2019 година
22.04.2019   Комунален отпад, 2018 година
20.04.2018   Комунален отпад, 2017 година
20.04.2017   Комунален отпад, 2016 година
20.04.2016   Комунален отпад, 2015
06.05.2015   Комунален отпад, 2014 година
03.06.2014   Комунален отпад, 2013 година
14.06.2013   Комунален отпад, 2012 година
14.06.2012   Комунален отпад, 2011 година
13.07.2011   Комунален отпад, 2010 година
02.07.2010   Годишното количество на создаден комунален отпад во 2009 година изнесува 354 кг по жител


Следни соопштенија од областа: Животна средина
  Останати соопштенија од областа:   Животна средина

Комунален отпад
Отпад според сектори на економска активност
Трошоци за заштита на животната средина
Даноци во животна средина
Сметки на текови на материјали
Вода по сектори на економска активност
Јавен водовод и канализација
Сметки за физички енергетски текови


© Државен завод за статистика