Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Отпад според сектори на економска активност

29.03.2024   Отпад според секторите на економската активност, 2022 година
31.03.2022   Отпад според секторите на економската активност, 2020 година
31.03.2020   Отпад според секторите на економска активност, 2018 година
30.03.2018   Отпад според секторите на економска активност, 2016 година
31.03.2016   Отпад според секторите на економска активност, 2014
20.11.2015   Oтпад според сектори на економска активност, 2014 година
- претходни податоци -
25.06.2014   Создаден отпад според сектори на економска активност, 2012 година
14.06.2012   Создаден отпад според секторите на економска активност, 2010 година
17.05.2010   Годишното количество на создаден отпад од индустријата во 2008 година изнесува 1362465,63 тони


Следни соопштенија од областа: Животна средина
  Останати соопштенија од областа:   Животна средина

Комунален отпад
Отпад според сектори на економска активност
Трошоци за заштита на животната средина
Даноци во животна средина
Сметки на текови на материјали
Вода по сектори на економска активност
Јавен водовод и канализација
Сметки за физички енергетски текови


© Државен завод за статистика