Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Демографија на претпријатија

22.07.2022   Демографија на претпријатијата, 2020 година
28.05.2021   Демографија на претпријатијата, 2019 година
29.05.2020   Демографија на претпријатијата, 2018 година
31.05.2019   Демографија на претпријатијата, 2017
31.05.2018   Демографија на претпријатија, 2016 година
30.05.2017   Демографија на претпријатија, 2015 година
30.05.2016   Демографија на претпријатија
26.05.2015   Демографија на претпријатија
27.05.2014   Демографија на претпријатија
25.01.2013   Демографија на претпријатија
27.01.2012   Демографија на претпријатија, 2008-2010
26.01.2011   Демографија на претпријатијата, 2004-2008


Следни соопштенија од областа: Деловни субјекти
  Останати соопштенија од областа:   Деловни субјекти

Број на активни деловни субјекти
Демографија на претпријатија


© Државен завод за статистика