Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Бруто-домашен производ, ревидирани податоци

26.10.2010   Бруто-домашен производ 2003-2007 (ревидирани податоци)


Следни соопштенија од областа: Бруто-домашен производ
  Останати соопштенија од областа:   Бруто-домашен производ

Бруто-домашен производ, тримесечни податоци
Бруто-домашен производ
Бруто-домашен производ, ревидирани податоци
Бруто-домашен производ - дефинитивни податоци


© Државен завод за статистика