Skip Navigation LinksНасловна Последна Публикација


Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица, 2022, 2022

 


Публикацијата содржи податоци за правата од социјална заштита на малолетни и на полнолетни корисници во
2022 година; податоци за установите за сместување на деца и млади без родители и родителска грижа; за установите
за згрижување лица со пречки во менталниот и во телесниот развој; установите за згрижување на деца и млади со
воспитно-социјални проблеми и нарушено поведение; за установите домови за возрасни лица; за трговските друштва
за вработување инвалиди, како и податоци за меѓуопштинските центри за социјална работа.
Во него се презентирани и податоци за додатоците за деца во 2022 година, како и податоци за родителските
додатоци за дете за 2022 година.
Државниот завод за статистика вложува напори да овозможи прибирање на што повеќе податоци потребни
за државата и за меѓународните институции со проширување на содржината на обрасците, како и што поголема
споредливост на меѓународно ниво.
Очекуваме дека публикацијата ќе ја исполни својата улога да им ги даде на корисниците основните податоци
за организациите за социјална заштита на децата, младите и возрасните лица и за домовите за ученици/студенти.
Оценките и предлозите на корисниците ќе ги примиме со голема благодарност.


           
Датум на издавање: 16.11.2023
PDF:   Преземи ја публикацијата  
Excel:    Преземи табели
   
Број на страници: 53
ISBN: 978-608-227-339-6
ISSN: 1409-8997
Јазик: македонски и англиски
Цена во печатена форма:


 

 

 


  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последна публикација

  Метаподатоци

  Статистичко истражување за корисници на додатоци (детски и родителски додатоци), 2015 (ДД/РД)
  Статистичко истражување за домови - интернати за ученици-студенти кои се школуваат надвор од местото на престојот на родителот-издржувателот, 2015 (ШД)
  Статистичко истражување за корисници и формите на социјална заштита, 2015 (СЗ.1)
  Статистичко истражување за социјална парична помош (дополнителен извештај), 2015 (СЗ.1Д)
  Статистичко истражување за установите за сместување на деца и млади без родители и родителска грижа, 2015 (СЗ.20)
  Статистичко истражување за установите за згрижување на лица со посебни потреби, 2015 (СЗ.30)
  Статистичко истражување за организациите за професионална рехабилитација, 2015 (СЗ.40)
  Статистичко истражување за установите - домовите за возрасни лица, 2015 (СЗ.52)
  Статистичко истражување за центрите за социјална работа, 2015 (СЗ.61)
  Статистичко истражување за установите за згрижување на деца и млади со воспитно-социјални проблеми, 2015 (ВЗ)
 

 

 


© Државен завод за статистика