Skip Navigation LinksНасловна Последна Публикација


Инвестиции во основни средства, 2012

 


Овој Статистички преглед содржи податоци за вредноста на реализираните инвестиции во основни средства
во 2012 година, како и податоци за серија на години.
Презентираните податоци се однесуваат на инвестициите во основни средства според намената на
вложувањата, техничката структура и видот на инвестициите. Во прегледот се дадени и податоци за инвестициите
во основни средства според обликот на сопственост, институционалните сектори и пресметката на машини и
опрема според методот на стоковни текови.
Податоците по општини се дадени во согласност со територијалната организација усвоена со Законот за
територијална организација на локалната самоуправа на Република Македонија: за инвестициите на правните
субјекти од сите облици на сопственост, според намената на вложувањата, техничката структура и видот на
сопственост.
Со цел полесно користење на податоците, дадени се и објаснувања за методолошките основи и
карактеристиките на основните податоци и категории. Методологијата користена при пресметката на инвестициите
во основни средства е во согласност со препораките на СНС '93 и ЕСС '95 надополнети со промените од СНС 2008
и ЕСА 2010.


           
Датум на издавање: 12.09.2014
PDF:   Преземи ја публикацијата  1.6 Mb
Excel:    Преземи табели
   
Број на страници: 61
ISBN: 978-608-227-158-3
ISSN:
Јазик: македонски и англиски
Цена во печатена форма:


 

 

 


  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последна публикација

  Метаподатоци

 

 

 


© Државен завод за статистика