Skip Navigation LinksНасловна Последна Публикација


Вработени и нето плати, 10 2014

 


Во Статистичкиот преглед бр. 2.4.15.05 (814) „Вработени и нето-плати во Република Македонија во 2014
година“ се презентирани податоци од статистичкото истражување „Извештај за вработени и нето-плати, состојба
октомври 2014”, спроведено во 2014 година. Прегледот претставува продолжение на серијата изданија од овој
вид.
Во публикацијата се објавени податоци за вработените и нето-платите според кадровската евиденција,
по белезите: пол, возраст, работен однос, вид на сопственост, школска подготовка и работно време. Покрај нив,
презентирани се и податоци за структурата на вработените според висината на исплатената нето-плата по вработен,
структурата на деловните субјекти според износот на најниската и на највисоката нето-плата по вработен, како и
според распонот на најниската и на највисоката нето-плата по вработен и друго.
Во функција на полесно и квалитетно користење на податоците кои ги содржи публикацијата, дадени се
методолошки објаснувања.

Ова е последно издание на публикацијата Вработени и нето плати . Најновите податоци се на располагање во МакСтат базата на следниот линк: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/pxweb/mk/           
Датум на издавање: 12.06.2015
PDF:   Преземи ја публикацијата  836Kb
Excel:    Преземи табели
   
Број на страници: 49
ISBN: 978-608-227-181-1
ISSN:
Јазик: македонски и англиски
Цена во печатена форма:


 

 

 © Државен завод за статистика