Skip Navigation LinksНасловна Публикации Публикација


 
Анкета за цената на трудот, 2006

 


Воспоставувањето на сеопфатен статистички информативен систем за пазарот на трудот е една од приоритетните развојни цели на Државниот завод за статистика.

Податоците за платите и останатите трошоци, земени како трошок на работодавецот за вработените, а не како примања на вработените, се едни од основните статистички информации неопходни за следење на промените на пазарот на трудот.

За да се обезбедат овие информации, се спроведува Анкетата за цената на трудот во Република Македонија.

Во публикацијата се објавени резултатите од оваа Анкета и се презентирани податоци за целокупните издатоци на работодавецот направени за вработените по одделни видови на издатоци и според видовите на сопственост (приватна и друга) кои, според наша оценка, можат корисно да послужат за анализа на одделни појави и прашања во областа на пазарот на трудот.

Содржината на публикацијата е презентирана во два дела. Во првиот дел се содржани концепциските, методолошките и организациските основи на Анкетата за цената на трудот. Целта е со методолошките објаснувања за некои поими и белези, за изворите на податоците и за опфатноста на истражувањето да се овозможи полесно и правилно користење на податоците содржани во оваа публикација. Вториот дел ги содржи дефинитивните резултати од оваа Анкета, презентирани во табели.


           
Датум на издавање: 01.04.2008
PDF:   Преземи ја публикацијата 388KB
 
  Податоците во објавенaтa публикација се бесплатни. При користење, ве молиме наведете го изворот
Број на страници: 64
ISBN: 978-9989-197-08-6
ISSN: 1409-8997
Јазик: македонски и англиски


                                    


Цена во печатена форма: 670 денари


 

 

 

 

  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последна публикација

  Метаподатоци
 


© Државен завод за статистика