Skip Navigation LinksНасловна Публикации Публикација


 
Бруто-домашен производ, 2014

 


Овој Статистички преглед е редовно годишно издание на Секторот за национални сметки.
Податоците во оваа публикација се дефинитивни и се однесуваат за серијата 2012-2014 година.

Содржината на публикацијата е презентирана во пет дела.

Во првиот дел се содржани концепциските и методолошките основи, а во другите делови се
прикажани табели со соодветна ознака: Серија М - Макроекономски табели во кои се презентирани
макроекономски податоци; Серија П – Производство на стоки и на услуги која содржи податоци за БДП
пресметан според производниот метод; Серија Д – Создавање на доход, со податоци за доходовните
компоненти на БДП пресметан според доходовниот метод; Серија Т – Употреба на стоки и на услуги која
содржи податоци за трошочните компоненти на БДП пресметан според трошочниот метод, и табели во
кои се прикажуваат подетални податоци за инвестициите во основни средства.

Би сакале да напоменеме дека подетални податоци за основните категории на БДП, вклучувајќи
ги и инвестициите во основни средства, се наоѓаат во МакСтат базата на податоци на веб-страницата на
Државниот завод за статистика (www.stat.gov.mk).           
Датум на издавање: 31.10.2016
PDF:   Преземи ја публикацијата 566Kb
Excel:   Преземи табели
  Податоците во објавенaтa публикација се бесплатни. При користење, ве молиме наведете го изворот
Број на страници: 58
ISBN: 978-608-227-244-3
ISSN:
Јазик: македонски и англиски


                                    


Цена во печатена форма:


 

 

 

 


© Државен завод за статистика