Skip Navigation Links

Промена на базна годинаДржавниот завод за статистика, со цел да ги следи препораките на Евростат, во Регулативата за краткорочни статистики во 2018 година направи промена на базната година за сите краткорочни истражувања од областа на индустријата, цените, градежништвото и трговијата. Нова базна година од јануари 2018 година е 2015. Сите индекси до 2018 година се преработени на новата базна година и се објавени во Макстат базата на ДЗС.

Индексите до 2017 година со базна година 2010 се архивирани и се достапни исто така во Макстат базата во соодветните области.© Државен завод за статистика