+A   |  -A
Skip Navigation Links

Интерактивни графици 


Бруто-домашен производ според производниот метод, по години


Бруто-домашен производ според производниот метод, по години

Бруто-домашен производ според производниот метод, по НКД Рев.2, по тримесечја


Бруто-домашен производ според производниот метод, по НКД Рев.2, по тримесечја

Бруто-домашен производ според трошочен метод, по тримесечја


Бруто-домашен производ според трошочен метод, по тримесечја

Бруто-домашен производ според производниот метод, по НКД Рев.2


Бруто-домашен производ според производниот метод, по НКД Рев.2

Бруто-домашен производ според трошочен метод, по тримесечја


Бруто-домашен производ според трошочен метод, по тримесечја

Бруто-домашен производ според производниот метод, по НКД Рев.2


Бруто-домашен производ според производниот метод, по НКД Рев.2

Бруто-домашен производ според трошочен метод, по тримесечја


Бруто-домашен производ според трошочен метод, по тримесечја© Државен завод за статистика