+A   |  -A
Skip Navigation Links
    
Календар на објавување

Календарот на објавување содржи информации за тоа кога статистичките податоци ќе бидат објавени. Календарот се ажурира постојано  во текот на целата година.

Избери тип на издание:      Избери датум: од:   
Избери област:        до:     
       

Прегледот на изданијата објавени до 2018 година е достапен тука.


 

ДатумЛинкНазивПериод Забелешка 
21.06.2021 Северна Македонија во бројки2021
21.06.2021 Бесправно изградени објекти2020
22.06.2021 Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен04.2021
22.06.2021 Јавен водовод и канализација01-12.2020
22.06.2021 Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен04.2021
23.06.2021 Умрени лица од насилна смрт - дефинитивни податоци2020
25.06.2021 Енергија, месечни податоци - претходни податоци04.2021
28.06.2021 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 05.2021
30.06.2021 Месечен статистички извештај 06.2021
30.06.2021 Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци05.2021
30.06.2021 Живородени деца, умрени лица и миграции според градски и селски подрачја и по региони - дефинитивни податоци2020
30.06.2021 Индекси на индустриското производство05.2021
30.06.2021 Индекси на бројот на работниците во индустријата05.2021
05.07.2021 Индекси на цените во угостителството06.2021
06.07.2021 Запишани студенти на додипломски студии на факултетите и високите стручни школи2020/2021
06.07.2021 Стоковна размена со странство - претходни податоци01-05.2021
07.07.2021 Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало06.2021
09.07.2021 Издадени одобренија за градење05.2021
09.07.2021 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари05.2021
09.07.2021 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно05.2021
123456789

© Државен завод за статистика