+A   |  -A
Skip Navigation Links
    
Календар на објавување

Календарот на објавување содржи информации за тоа кога статистичките податоци ќе бидат објавени. Календарот се ажурира постојано  во текот на целата година.

Избери тип на издание:      Избери датум: од:   
Избери област:        до:     
       

Прегледот на изданијата објавени до 2018 година е достапен тука.


 

ДатумЛинкНазивПериод Забелешка 
10.08.2022 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари06.2022
10.08.2022 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно06.2022
10.08.2022 Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)06.2022
10.08.2022 Производство и продажба на шумски сортименти во шумарството, сеча на дрва и услугиII.2022
12.08.2022 Индекси на прометот во индустријата06.2022
12.08.2022 Туризам06.2022
15.08.2022 Вредност на договорени и извршени градежни работи во странствоII.2022
15.08.2022 Деловни тенденции во преработувачката индустрија07.2022
15.08.2022 Индекси на цените во земјоделството07.2022
15.08.2022 Откуп и продажба на земјоделски производи, тримесечни податоциII.2022
17.08.2022 Издадени одобренија за градење06.2022
19.08.2022 Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен06.2022
19.08.2022 Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен06.2022
24.08.2022 Превезени патници со автобусиII.2022
25.08.2022 Енергија, месечни податоци - претходни податоци06.2022
25.08.2022 Превезени патници и стокиII.2022
29.08.2022 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 07.2022
31.08.2022 Природно движење на населението - претходни податоциII.2022
31.08.2022 Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домувањеII.2022
31.08.2022 Индекси на индустриското производство07.2022
1234567

© Државен завод за статистика