+A   |  -A
Skip Navigation Links
    
Календар на објавување

Календарот на објавување содржи информации за тоа кога статистичките податоци ќе бидат објавени. Календарот се ажурира постојано  во текот на целата година.

Избери тип на издание:      Избери датум: од:   
Избери област:        до:     
       

Прегледот на изданијата објавени до 2018 година е достапен тука.


 

ДатумЛинкНазивПериод Забелешка 
18.05.2022 Основни и средни училишта на крајот на учебната година2020/2021 одложено од 22.03.2022
19.05.2022 Превезени патници со автобусиI.2022
20.05.2022 Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен03.2022
20.05.2022 Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен03.2022
20.05.2022 Превезени патници и стокиI.2022
25.05.2022 Енергија, месечни податоци - претходни податоци03.2022
26.05.2022 Дипломирани студенти на високите школи и факултетите2021
27.05.2022 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 04.2022
27.05.2022 Природно движење на населението - претходни податоциI .2022
27.05.2022 Ликовна дејност, организирани ликовни изложби и ликовни колонии2021
27.05.2022 Демографија на претпријатија2020
31.05.2022 Вода по сектори на економска активност01.2021-12.2021
31.05.2022 Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци04.2022
31.05.2022 Месечен статистички извештај  
31.05.2022 Стоковна размена според економските карактеристики на претпријатијата2020
31.05.2022 Анкета за цената на трудот, 20202020 ќе се објави на 31.05.2022
31.05.2022 Пријавени, обвинети и осудени полнолетни и деца сторители на кривични дела2021
31.05.2022 Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домувањеI.2022
31.05.2022 Индекси на индустриското производство04.2022
31.05.2022 Индекси на бројот на работниците во индустријата04.2022
12345678910...

© Државен завод за статистика