Skip Navigation LinksНасловна Календар на објавување
    
Избери тип на издание:


Избери област:


Избери соопштение:Избери датум:
од:    до:     
      Календар на објавување

Календарот на објавување содржи информации за тоа кога статистичките податоци ќе бидат објавени. Календарот се ажурира постојано  во текот на целата година.

Календарот на објавување за 2019 година е достапен тука.

Соопштенија:

ДатумЛинкНазивПериод Забелешка 
28.12.2018 Преземи Индекси на работниците во индустријата11.2018
28.12.2018 Преземи Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 11.2018
28.12.2018 Преземи Индекси на прометот во секторот Трговија11.2018
27.12.2018 Преземи Индекси на индустриското производство11.2018
25.12.2018 Преземи Енергија, месечни податоци - претходни податоци10.2018
21.12.2018 Преземи Лаекен индикатори за сиромаштијата - дефинитивни податоци2017
21.12.2018 Преземи Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен10.2018
21.12.2018 Преземи Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен10.2018
20.12.2018 Преземи Промет во трговијата по групи на производи 2017
14.12.2018 Преземи Индекси на цените во земјоделството11.2018
14.12.2018 Преземи Индекси на прометот во индустријата10.2018
14.12.2018 Преземи Деловни тенденции во преработувачката индустрија11.2018
12.12.2018 Преземи Издадени одобренија за градење10.2018
12.12.2018 Преземи Туризам10.2018
11.12.2018 Преземи Театри, филхармониja и професионални ансамбли за народни игри и песни2017/2018
10.12.2018 Преземи Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари10.2018
10.12.2018 Преземи Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно10.2018
10.12.2018 Преземи Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)10.2018
07.12.2018 Преземи Активно населениеIII.2018
07.12.2018 Преземи Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало11.2018
12345678910...

Публикации:

ДатумНазивПериод Забелешка
Април 2018Вработени и нето-плати - МакСтат база на податоци01-31.10.2017  
Април 2018Туризам - МакСтат база на податоци2017  
Април 2018Попис на просторот на високообразовните установи2017 26.04.2018: Нова публикација, ќе се објави на 30.04.2018 година  
Мај 2018Полјоделство, овоштарство и лозарство2017  
Мај 2018Основни и средни училишта на крајот на учебна година2016/2017  
Мај 2018Основни и средни училишта на почеток на учебна година2017/2018  
Мај 2018Установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки / центри за ран детски развој 2017  
Мај 2018Анкета за работната сила2017  
Мај 2018Потрошувачка на домаќинствата во Република Македонија2017  
Јуни 2018Миграции2017  
Јуни 2018Градежништвото во Република Македонија - МакСтат база на податоци2017  
Јуни 2018Сторители на кривични дела2017  
Јуни 2018Табели за понудата и употребата на стоки и на услуги - МакСтат база на податоци2015  
Јуни 2018Македонија во бројки2018  
Јули 2018Шумарство - МакСтат база на податоци2017  
Јули 2018Сточарство - МакСтат база на податоци2017  
Јули 2018Домови-интернати за ученици и студенти - МакСтат база на податоци2017/2018  
Јули 2018Природно движење на населението2017  
Јули 2018Издавачка дејност - МакСтат база на податоци2017  
Август 2018Анкета за цената на трудот2016  
12


© Државен завод за статистика