Skip Navigation Links
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


          
 Llogaritë ekonomike në bujqësi

Llogaritë ekonomike në bujqësi (LlEB) janë zhvilluar me qëllim që të shërbejnë si bazë për analizë, parashikim dhe sjelljen e masave politike për ndjekjen e procesit të prodhimit dhe për të krijuar të ardhura primare nga veprimtaritë ekonomike bujqësore. Llogaritë ekonomike në bujqësi bazohen në një sërë llogarish të ndërlidhura mes veti në të cilat regjistrohen transaksionet, edhe atë duke filluar nga krijimi i të ardhurave nëpërmjet akumulimit të të ardhurave në formën e mjeteve, deri te shpërndarja dhe rishpërndarja e të ardhurave. Një nga veçoritë kryesore të llogarive ekonomike në bujqësi është aplikimi i formulës "sasia x çmimi" gjatë matjes së prodhimit. Gjatë përgatitjes së llogarive janë shfrytëzuar të dhënat e marra nga anketat e rregullta statistikore të kryera në Entin shtetëror të statistikës, llogaritë vjetore nga Regjistri qendror dhe të dhënat për ndihmën e paguar financiare në bujqësi nga Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave.
 
 
Treguesit kryesor
 
  Бруто-додадена вредност во земјоделството  ( 2022) : 57 298 мил. денари

  Бруто-додадена вредност во земјоделството  ( 2022/2021) : 22.5 %

  Производство на земјоделската „деловна гранка“  ( 2022) : 98 574 мил. денари

  Меѓуфазна потрошувачка  ( 2022) : 41 276 мил. денари

Временска серија

Nocione dhe shpjegime

Производство на земјоделската "деловна гранка" - претставува збир на производството на сите единици во земјоделската деловна гранка изразено во вредност на производство. Вредноста на единиците одделно е вреднувана по производни цени, а тоа се цените што ги добиваат производителите на земјоделски производи од купувачите за единица произведена стока.

Меѓуфазна потрошувачка - се состои од вредноста на стоките и услугите што се потрошени како инпути во процесот на производството исклучувајќи ги основните средства, чие трошење се запишува како амортизација. Притоа, стоките и услугите што се произведени и потрошени во рамките на деловната гранка и во рамките на истата земјоделска единица, не се запишуваат како меѓуфазна потрошувачка, освен ако не се јавуваат и како производство на деловната гранка.

Бруто-додадена вредност - претставува билансна ставка во производната сметка кај економските сметки во земјоделството. Таа претставува клучна мерка за продуктивноста на земјоделската деловна гранка во економијата и се пресметува како разлика меѓу вредноста на земјоделското производство од една и вкупната меѓуфазна потрошувачка од друга страна.


 © Enti shtetëror për statistikë