Skip Navigation Links
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


          
 Llogaritë rajonale

Llogaritë ekonomike rajonale si nënsistem i llogarive kombëtare kanë rol të rëndësishëm në krijimin, zbatimin dhe vlerësimin e politikës rajonale dhe zhvillimit. Të dhënat ekonomike relevante dhe konsistente janë baza për matjen e pabarazive rajonale në mënyrë që të reduktohen dallimet ekonomike dhe sociale ndërmjet rajoneve. Seti i llogarive rajonale përfshinë përllogaritjen e dy treguesve në nivel të rajoneve: Vlera e shtuar bruto si bazë e përllogaritjes së prodhimit të brendshëm bruto (PBB) dhe Investimet në asetet fikse (IOS). Të dhënat janë përllogaritur në përputhje me kërkesat e ECC 2010. Për më shumë informacione për zbatimin e ECC 2010 i keni në dispozicion në linkun e mëposhtëm. link.
 
 
Treguesit kryesor
 
  Бруто домашниот производ по глава на жител  ( 2022) : 438464 денари (претходни податоци)

  Најголемо учество во вкупниот БДП има Скопскиот регион  ( 2022) : 44.9 % - претходни податоци

  Најмало учество во вкупниот БДП има Североисточниот регион  ( 2022) : 4.8 % - претходни податоци

  Најголемо учество во вкупните инвестиции во основни средства има Скопскиот регион  ( 2022) : 51.2 % - претходни податоци

  Најмало учество во вкупните инвестиции во основни средства има Североисточниот регион  ( 2022) : 3.0 % - претходни податоци

Временска серија

Nocione dhe shpjegime

Бруто–домашниот производ по пазарни цени е финален производ на производната активност на резидентните производни единици и претставува збир на бруто-додадената вредност од одделните институционални сектори или одделни дејности, по основни цени плус данокот на додадена вредност и царините, минус субвенциите на производите .

Бруто-додадената вредност по основни цени претставува основна категорија на бруто–домашниот прозвод и се дефинира како разлика меѓу бруто-вредноста на производството и меѓуфазната потрошувачка.

Инвестициите во основни средства во текот на извештајната година ја претставуваат вкупната вредност на набавките на основни средства намалена за отуѓувањата (продажбите) на основни средства во текот на пресметковниот период и зголемена за одредени додатоци на вредноста на непроизведените средства.


 


© Enti shtetëror për statistikë