Skip Navigation Links
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


          
 Energjia

Statistikat e detajuara, të plota, në kohë dhe të besueshme janë të nevojshme për ndjekjen e situatës energjetike si në nivel kombëtar ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Statistikat e energjisë për furnizim, tregti, rezerva, transformim dhe kërkesa, janë baza reale për marrjen e vendimeve gjatë zhvillimit të politikave energjetike në vend. Statistikat e energjisë grumbullohen me qëllim për të përgatitur bilancet e energjisë të cilat përmbajnë të dhëna për prodhimin, transformimin dhe shpërndarjen e energjisë dhe llojeve të energjisë sipas sektorëve. Në statistikat e energjisë janë paraqitur burimet primare të energjisë që nëpërmjet procesit të transformimit krijojnë energjinë e nevojshme për përdoruesit përfundimtar në ekonomi dhe në jetën e përditshme.
 
 
Treguesit kryesor
 
  Финална потрошувачка на електрична енергија во домаќинствата по жител - претходни податоци ( 2022) : 1681.6 kWh - пртходни податоци

  Учеството на хидропроизводството во однос на вкупното бруто-производство на електрична енергија - претходни податоци ( 2022) : 22.7 % - претходни податоци

  Учество на домашното производство во бруто-домашната потрошувачка на електрична енергија - претходни податоци ( 2022) : 80.7 % - претходни податоци

  Учество на цврстите горива во вкупно потребната енергија - претходни податоци ( 2022) : 30.6 % - претходни податоци

  Енергетската зависнoст - претходни податоци ( 2022) : 62.8 % - претходни податоци

Временска серија

Nocione dhe shpjegime

Финална потрошувачка на електрична енергија е енергијата наменета за финалните корисници.

Бројот на население е податок што го претставува бројот на населението на средина на годината.

Бруто-производство на електрична енергија e збир од произведена електрична енергија од хидроцентрали и од термоцентрали.

Нето-увозот претставува разлика помеѓу увозот и извозот на енергентите во и од земјата.

Енергетска зависност е однос меѓу нето-увозот и вкупно потрeбната енергија, и го покажува степенот на зависност на државата од увоз на енергенти.

Вкупно потрeбната енергија го претставува количеството енергија потрошена во државата и претставува збир од бруто-примарното производство, нето-увозoт и салдотo на залихи.

Бруто-домашна потрошувачка на електрична енергија = вкупно бруто - производство + увоз - извоз


 


© Enti shtetëror për statistikë