Skip Navigation Links
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


          
 Shoqëria informatike

Shoqëria informative është një shoqëri e bazuar në zbatimin efektiv të informacioneve të mundësuar nga zhvillimi i përshpejtuar dhe përdorimi i madh i teknologjisë së komunikimit dhe të informacionit (TIK). Zhvillimi dhe depërtimi i teknologjisë së komunikimit dhe të informacionit në të gjitha poret e shoqërisë ka një ndikim të madh në ndryshimet ekonomike dhe sociale në të. Komunikimet globale, tregtia elektronike dhe Interneti sjellin shumë përfitime, zhvillim më të madh, zgjerim ekonomik dhe demokraci për botën e zhvilluar. Matja e nivelit të zhvillimit të shoqërisë informative duke ndjekur disa tregues kyç është proces rishikimi dhe përmirësimi të vazhdueshëm. Edhe në Republikën e Maqedonisë është imponuar nevoja për matje dhe monitorim të disa treguesve, siç janë: pajisja me teknologji të komunikimit dhe të informacionit (p.sh. kompjuter, akses dhe lloji i lidhjes me internet), shkalla, qëllimi i përdorimit të tyre, shkrim-leximi informativ, përfitimet dhe pengesat në përdorimin e TIK-ut te kategorit e ndryshme të ndërmarrjeve, tek amvisëritë, individët dhe në sektorin publik. Me qëllim për ta përcaktuar disponueshmërinë dhe mënyrën e përdorimit të teknologjive të caktuara të komunikimit dhe të informacionit, Enti shtetëror i statistikës, që nga viti 2005 realizon anketat e mëposhtme statistikore sipas llojit të përdoruesve: - Përdorimi i teknologjisë së komunikimit dhe të informacionit në subjektet afariste nga sektori jofinanciar dhe financiar (hulumtim vjetor); - Përdorimi i teknologjisë së komunikimit dhe të informacionit në amvisëri dhe nga individë (hulumtim vjetor); - Përdorimi i teknologjisë së komunikimit dhe të informacionit në sektorin publik (hulumtim dyvjeçar).
 
 
Treguesit kryesor
 
  Домаќинстава со пристап на Интернет  ( 2023) : 88.0 %

  Корисници на Интернет (на возраст, 15 - 74)  ( 2023) : 85.3 %

  Деловни субјекти со 10 или повеќе вработени со пристап на Интернет  ( 2023) : 96.2 %

Временска серија

Nocione dhe shpjegime

Информатичко општество е израз што означува општество во кое информацијата е клучен составен дел на економските и од социјалните активности.

Информатичко-комуникациски технологии (ИКТ) - подразбира опрема и програма (хардверска и софтверска опрема) за комуникација и размена на податоци (информации) меѓу два или повеќе субјекти, на пример, радиоприемник, телевизор, факс, сателитска антена, фиксен телефон, мобилен телефон, компјутер, Интернет, електронска пошта.

Интернет (World Wide Web) - светска мрежа базирана врз стандардизиран интернетски протокол што овозможува корисниците од различни места да комуницираат и да разменуваат аудиовизуелни информации.

Теснопојасна поврзаност дефинирана според типот на интернетската поврзаност вклучува:
- Dial-up (дајал-ап) - привремена поврзаност со Интернет преку аналоген (стандарден) модем и стандардна телефонска линија и се смета за типичен пример на нискобрзинска конекција, односно конекција со низок капацитет до 56 килобајти во секунда (Kbit/s).
- ISDN - Integrated Services Digital Networк е привремена конекција со Интернет, дизајнирана да овозможи дигитална трансмисија на глас, слика и податоци во исто време, преку вообичаена телефонска бакарна жица со подобар квалитет и брзина (до 128 Kbit/s) од аналогната.
- Мобилна теснопојасна интернетска поврзаност - пристап до Интернет од мобилен телефон со мрежен нискобрзински капацитет, на пример, GPRS и друга мобилна поврзаност со низок капацитет од околу 256 Kbit/s, сметајќи го како збир на капацитет во двата правца (download/upload).

Широкопојасна поврзаност дефинирана според типот на интернетската поврзаност вклучува:
- xDSL - Digital Subscriber Line - технологии (како: ADSL, HDSL, SDSL, VDSL итн.) што пренесуваат податоци со голема брзина (еднаква или поголема од 144 Kbit/s) користејќи ги стандардните бакарни телефонски линии.
- Други фиксни (жични или безжични) конекции со висок брзински капацитет: кабелски модем (кабелска ТВ-мрежа), изнајмени линии, ATM, поврзаност со оптичко влакно, сателитска поврзаност, WiFi, итн.
- Мобилна широкопојасна интернетска поврзаност - пристап до Интернет од мобилна телефонска мрежа со висок капацитет, употребувајќи ја третата генерација (3G) мобилна технологија базирана врз CDMA (Code Devision Multiple Access) како UMTS (Universal Mobile Telephone System - W-CDMA); CDMA2000x; CDMA2000 1xEV-DO) или некои други висококапацитетни мобилни технологии базирани врз GPRS како EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution - EGPRS) итн.


 


© Enti shtetëror për statistikë