Skip Navigation Links
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


          
 Statistikat strukturore të ndërmarrjeve ekonomike


 
 
Treguesit kryesor
 
  Број на активни претпријатија во нефинансискта деловна економија  ( 2022) : 66830

  Број на вработени лица во нефинансискaта деловна економија  ( 2022) : 435468

  Промет во нефинансисктaа деловна економија  ( 2022) : 2056948 мил. денари

  Додадена вредност по фактор на трошок на производство  ( 2022) : 388623 мил. денари

Временска серија

Nocione dhe shpjegime

Бројот на претпријатија - вкупен број на регистрирани правни или физички лица што биле активни барем во еден дел од референтниот период.

Бројот на вработени - како број на лица што склучиле договор за работа и добиваат плата или друг вид надоместок од работодавецот.

Прометот се дефинира како вкупна фактурирана вредност на продадените производи, стоки и услуги продадени на трети лица што не го содржи данокот на додадена вредност. Финансиските, вонредните и останатите приходи не се вклучени во прометот.

Додадена вредност по фактор трошок на производството претставува бруто-приход од работењето на деловните субјекти по коригирањето со субвенциите и индиректните даноци. Во пресметката на додадената вредност се вклучува вредноста на производството и субвенциите, намалена за даноците на производи и производство и вредноста на меѓуфазната потрошувачка што ги опфаќа трошоците за материјали, производни и непроизводни услуги и дел од останатите лични расходи. Приходите и расходите класификувани како финансиски се исклучени од додадената вредност.


 © Enti shtetëror për statistikë