+A   |  -A
Skip Navigation Links
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


База на податоци МакСтат
   База на податоци МакСтат
   Последни објавени табели
   Упатство за користење
   Отворени податоци, API

База на податоци МакСтат

Базата на податоци МакСтат содржи табели од сите статистички области за кои Државниот завод за статистика продуцира статистички податоци. Податоците се на различно територијално ниво според Номенклатурата на територијалните единици за статистика (НТЕС).

Базата МакСтат нуди многу начини за повторна употреба на податоците, од едноставни преземања на табелите во различни формати: PC Axis, Excel, txt, HTML, JSON, како и на графиконите во формати png, gif или jpg. За понапредните корисници пристапот е овозможен и преку API.
Последни објавени табели во базата на податоци МакСтат
 
Сезонски прилагодени индекси на извршени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци 04.05.2021
Промет во трговијата со моторни возила, трговија на големо и на мало, по НКД Рев. 2, по месеци 04.05.2021
Номинални и реални индекси на промет во секторот Трговијата, по месеци, 2015=100 04.05.2021
Номинални и реални стапки на промена на промет во секторот Трговијата, по месеци, тековен месец во однос на истиот од претходната година 04.05.2021
Индекси на вработените во секторот Трговијата, по месеци, 2015=100 04.05.2021
Извоз и увоз според секторите на СМТК и земји, кумулативни податоци 29.04.2021
Извоз и увоз на 2-, 4- и 6- цифрен код според номенклатурата Хармонизиран систем, ХС 2017, месечни податоци 29.04.2021
Извоз и увоз на 2-, 4- и 6- цифрен код според номенклатурата Хармонизиран систем, ХС 2017, кумулативни податоци 29.04.2021
Извоз по земји на 2- и 4- цифрен код според номенклатурата Хармонизиран систем, ХС 2017, за период 01-12.2019 година, дефинитивни податоци 29.04.2021
Увоз по земји на 2- и 4- цифрен код според номенклатурата Хармонизиран систем, ХС 2017, за период 01-12.2019 година, дефинитивни податоци 29.04.2021
Извоз според тарифи за период 01-12.2019 година, дефинитивни податоци 29.04.2021
Извоз според тарифи и земји на дестинација за период 01-12. 2019 година, дефинитивни податоци 29.04.2021
Увоз според тарифи за период 01-12.2019 година, дефинитивни податоци 29.04.2021
Увоз според тарифи и земји на потекло за период 01-12.2019 година, дефинитивни податоци 29.04.2021
Индекси на индустриското производство, на просек 2015 година, месечни 29.04.2021
Индекси на индустриското производство, претходна година = 100, месечни 29.04.2021
Индекси на индустриското производство, претходен месец = 100, месечни 29.04.2021
Индекси на работници во индустријата на просек 2015 година, месени 29.04.2021
Извоз, увоз, трговски биланс и покриеност на извозот со увозот, годишни 29.04.2021
Извоз, увоз, трговски биланс и покриеност на извозот со увозот, месечни 29.04.2021
Стоковна размена по земји, кумулативни податоци 29.04.2021
Стоковна размена според економските групации на земјите, кумулативни податоци 29.04.2021
Стоковна размена според стоковните сектори и отсеци на СМТК, кумулативни податоци 29.04.2021
Стоковна размена според Класификација на производите по дејности, КПД , кумулативни податоци 29.04.2021
Стоковна размена според основните економски категории, кумулативни податоци 29.04.2021
 © Државен завод за статистика