Skip Navigation Links
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


База на податоци МакСтат
   База на податоци МакСтат
   Последни објавени табели
   Упатство за користење
   Отворени податоци, API

База на податоци МакСтат

Базата на податоци МакСтат содржи табели од сите статистички области за кои Државниот завод за статистика продуцира статистички податоци. Податоците се на различно територијално ниво според Номенклатурата на територијалните единици за статистика (НТЕС).

Базата МакСтат нуди многу начини за повторна употреба на податоците, од едноставни преземања на табелите во различни формати: PC Axis, Excel, txt, HTML, JSON, како и на графиконите во формати png, gif или jpg. За понапредните корисници пристапот е овозможен и преку API.
Последни објавени табели во базата на податоци МакСтат
 
Номинални вредности на договорени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци
Номинални и реални индекси на извршени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци
Сезонски прилагодени индекси на извршени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци
Номинални и реални вредности на извршени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци
Количества на артикли за лична потрошувачка, по тип на домаќинство, по години
Број на издадени одобренија за градење по видови инвеститор и регион, по месеци
Број на станови по број и површина за кои се издадени одобренија за градење по регион, по месеци
Издадени одобренија за градење, согласно Номенклатурата на градежни објекти, по број и предвидена вредност, по месеци
Издадени одобренија за градење, согласно Номенклатурата на градежни објекти, по број и површина, број на станови, по месеци
Номинални вредности на договорени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци
Номинални и реални индекси на извршени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци
Сезонски прилагодени индекси на извршени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци
Номинални и реални вредности на извршени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци
Расположливи средства според видови на приходи и тип на домаќинство, по години
Употребени средства според намената на потрошувачката, по COICOP класификација и тип на домаќинство, по години
Структура на снабденоста на домаќинствата со трајни добра, по тип на домаќинство, по години
Работоспособно население според учеството во формалното (редовно) образование и во образовни активности надвор од редовниот образовен систем, по години
Невработени според должината на невработеноста и полот, по години
Невработени според должината на невработеноста и школската подготовка, по години
Лица по пол според износот на месечната плата за која би прифатиле работа, по години
Невработени лица според интервалот на месечната плата за која би прифатиле работа, по школска подготовка и по возраст, структура според возраст, по години
Неактивно население по категории и по возраст, по години
Стапки на активност на населението на возраст од 15 години и повеќе според полот и возраста, рурален дел, по години
 © Државен завод за статистика