Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Промет во трговијата на големо, по производи

12.12.2016   Промет во трговијата на големо по производи, 2015
10.12.2014   Промет во трговијата на големо по производи, 2013
13.12.2012   Промет во трговијата на големо по производи, 2011 година
10.12.2010   Промет во трговијата на големо по производи, 2009 година


Следни соопштенија од областа: Внатрешна трговија
  Останати соопштенија од областа:   Внатрешна трговија

Промет во трговијата на мало и на големо
Промет во трговијата по групи на производи
Индекси на прометот во секторот Трговија
Промет во трговијата на мало, по производи
Промет во трговијата на големо, по производи
Индекси на прометот во услугите


© Државен завод за статистика