Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Слободни работни места

03.06.2024   Слободни работни места, прво тримесечје од 2024 година
01.03.2024   Слободни работни места, четврто тримесечје од 2023 година
01.12.2023   Слободни работни места, трето тримесечје од 2023 година
01.09.2023   Слободни работни места, второ тримесечје од 2023 година
01.06.2023   Слободни работни места, прво тримесечје од 2023 година
01.03.2023   Слободни работни места, четврто тримесечје од 2022 година
01.12.2022   Слободни работни места, трето тримесечје од 2022 година
01.09.2022   Слободни работни места, второ тримесечје од 2022 година
01.06.2022   Слободни работни места во првото тримесечје од 2022 година
01.03.2022   Слободни работни места, четврто тримесечје од 2021 година
01.12.2021   Слободни работни места, трето тримесечје од 2021 година
01.09.2021   Слободни работни места во второто тримесечје од 2021 година
01.06.2021   Слободни работни места во првото тримесечје од 2021 година
01.03.2021   Слободни работни места, четврто тримесечје од 2020 година
01.12.2020   Слободни работни места, трето тримесечје од 2020 година
01.09.2020   Слободни работни места, второ тримесечје од 2020 година
01.06.2020   Слободни работни места, прво тримесечје од 2020 година
02.03.2020   Слободни работни места, четврто тримесечје од 2019 година
02.12.2019   Слободни работни места во третото тримесечје од 2019 година
02.09.2019   Слободни работни места, второ тримесечје од 2019 година
03.06.2019   Слободни работни места, прво тримесечје од 2019 година
01.03.2019   Слободни работни места, четврто тримесечје 2018 година
03.12.2018   Слободни работни места, трето тримесечје 2018 година
03.09.2018   Слободни работни места, второ тримесечје 2018 година
01.06.2018   Слободни работни места, прво тримесечје 2018 година
02.03.2018   Слободни работни места, четврто тримесечје 2017 година
01.12.2017   Слободни работни места, трето тримесечје 2017 година
01.09.2017   Слободни работни места, второ тримесечје 2017 година
01.06.2017   Слободни работни места, прво тримесечје од 2017 година
02.03.2017   Слободни работни места, четврто тримесечје 2016 година
02.12.2016   Слободни работни места, трето тримесечје 2016 година
02.09.2016   Слободни работни места, второ тримесечје од 2016 година
02.06.2016   Слободни работни места, прво тримесечје од 2016 година
02.03.2016   Слободни работни места, четврто тримесечје од 2015 година
03.12.2015   Слободни работни места, трето тримесечје од 2015 година
02.09.2015   Слободни работни места, второ тримесечје од 2015 година
02.06.2015   Слободни работни места, прво тримесечје од 2015 година
02.03.2015   Слободни работни места, четврто тримесечје од 2014 година
01.12.2014   Слободни работни места, трето тримесечје од 2014 година
01.09.2014   Слободни работни места, второ тримесечје 2014 година
02.06.2014   Слободни работни места, прво тримесечје од 2014 година
03.03.2014   Слободни работни места, четврто тримесечје 2013 година
02.12.2013   Слободни работни места, трето тримесечје 2013 година
02.09.2013   Слободни работни места, второ тримесечје 2013 година
03.06.2013   Слободни работни места, прво тримесечје, 2013 година
01.03.2013   Слободни работни места, четврто тримесечје 2012 година
03.12.2012   Слободни работни места, трето тримесечје 2012 година
03.09.2012   Слободни работни места, второ тримесечје од 2012 година
31.05.2012   Слободни работни места, прво тримесечје 2012 година


Следни соопштенија од областа: Пазар на труд
  Останати соопштенија од областа:   Пазар на труд

Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен
Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен
Слободни работни места
Структура на заработувачката на вработените
Анкета за цена на труд
Активно население
Издатоци на работодавецот по вработен
Анкета за образование на возрасни лица


© Државен завод за статистика