Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Потрошувачка кошница, цени и плати

10.03.2011   Потрошувачка кошница за исхрана и пијалаци, октомври - декември 2010 година
10.12.2010   Потрошувачката кошница за исхрана и пијалаци, јули - септември 2010
10.09.2010   Во периодот април - јуни 2010 година, просечната нето-плата ја покриваше вредноста на потрошувачката кошница за исхрана и пијалаци, а најголем остаток од 40.5% е забележан во мај 2010 година
09.06.2010   Во периодот јануари - март 2010 година просечната нето-плата ја покриваше вредноста на потрошувачката кошница за исхрана и пијалаци


Следни соопштенија од областа: Животен стандард
  Останати соопштенија од областа:   Животен стандард© Државен завод за статистика