Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Стоковна размена според економските карактеристики на претпријатијата

29.05.2024   Стоковна размена според економските карактеристики на претпријатијата, 2022 година
31.05.2023   Стоковна размена според економските карактеристики на претпријатијата, 2021 година
31.05.2022   Стоковна размена според економските карактеристики на претпријатијата, 2020 година
31.05.2021   Стоковна размена според економските карактеристики на претпријатијата, 2019 година
29.05.2020   Стоковна размена според економските карактеристики на претпријатијата, 2018 година
11.06.2019   Стоковна размена според економските карактеристики на претпријатијата, 2017
11.06.2018   Стоковна размена според економските карактеристики на претпријатијата, 2016 година
09.06.2017   Стоковна размена според економските карактеристики на претпријатијата, 2015 година
23.09.2016   Стоковна размена според економските карактеристики на претпријатијата, 2014
25.09.2015   Стоковна размена според економските карактеристики на претпријатијата, 2009-2013


Следни соопштенија од областа: Надворешна трговија
  Останати соопштенија од областа:   Надворешна трговија

Обем на стоковната размена со странство
Стоковна размена според економските карактеристики на претпријатијата


© Државен завод за статистика