Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Запишани студенти на додипломски студии на факултетите и високите стручни школи

03.07.2023   Запишани студенти на високите стручни школи и факултетите во Република Северна Македонија во академската 2022/2023 година (прв циклус на студии)
06.07.2022   Запишани студенти на високите стручни школи и факултетите во Република Северна Македонија во академската 2021/2022 година (прв циклус на студии)
06.07.2021   Запишани студенти на високите стручни школи и факултетите во Република Северна Македонија во академската 2020/2021 година (прв циклус на студии)
06.07.2020   Запишани студенти на високите стручни школи и факултетите во Република Северна Македонија во академската 2019/2020 година (прв циклус на студии)
19.07.2019   Запишани студенти на високите стручни школи и факултетите во Република Северна Македонија во академската 2018/2019 година (прв циклус на студии)
04.07.2018   Запишани студенти на високите стручни школи и факултетите во Република Македонија во академската 2017/2018 година
(прв циклус на студии)
04.07.2017   Запишани студенти на високите стручни школи и факултетите во Република Македонија во академската 2016/2017 година (прв циклус на студии)
04.07.2016   Запишани студенти на високите стручни школи и факултетите во Република Македонија во академската 2015/2016 година
(прв циклус на студии)
20.07.2015   Запишани студенти на високите стручни школи и факултетите во Република Македонија во академската 2014/2015 година
(прв циклус на студии)
17.07.2014   Запишани студенти на високите стручни школи и факултетите во Република Македонија во академската 2013/2014 година(прв циклус на студии)
23.07.2013   Запишани студенти на високите стручни школи и факултетите во Република Македонија во академската 2012/2013 година (прв циклус на студии)
23.07.2012   Запишани студенти на високите стручни школи и факултетите во Република Македонија во академската 2011/2012 година (прв циклус на студии)
04.11.2011   Запишани студенти на високите стручни школи и факултетите во Република Македонија во академската 2010/2011 година (прв циклус на студии)
31.12.2010   Запишани студенти на високите стручни школи и факултетите во Република Македонија во академската 2009/2010 година (прв циклус на студии)
24.02.2010   Запишани студенти на високите стручни школи и факултетите во Република Македонија во академската 2008/2009 година (прв циклус на студии)


Следни соопштенија од областа: Образование и наука
  Останати соопштенија од областа:   Образование и наука© Државен завод за статистика