Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен

20.06.2024   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, април 2024 година
22.05.2024   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, март 2024 година
23.04.2024   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, февруари 2024 година
21.03.2024   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јануари 2024 година
22.02.2024   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, декември 2023 година
23.01.2024   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, ноември 2023 година
21.12.2023   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, октомври 2023 година
21.11.2023   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, септември 2023 година
20.10.2023   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, август 2023 година
20.09.2023   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јули 2023 година
21.08.2023   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јуни 2023 година
21.07.2023   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, мај 2023 година
20.06.2023   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, април 2023 година
22.05.2023   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, март 2023 година
20.04.2023   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, февруари 2023 година
21.03.2023   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јануари 2023 година
22.02.2023   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, декември 2022 година
23.01.2023   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, ноември 2022 година
22.12.2022   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, октомври 2022 година
23.11.2022   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, септември 2022 година
21.10.2022   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, август 2022 година
21.09.2022   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јули 2022 година
19.08.2022   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јуни 2022 година
22.07.2022   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, мај 2022 година
22.06.2022   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, април 2022 година
20.05.2022   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, март 2022 година
21.04.2022   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, февруари 2022 година
23.03.2022   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јануари 2022 година
22.02.2022   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, декември 2021 година
21.01.2022   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, ноември 2021 година
22.12.2021   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, октомври 2021 година
19.11.2021   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, септември 2021 година
22.10.2021   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, август 2021 година
21.09.2021   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јули 2021 година
20.08.2021   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јуни 2021 година
20.07.2021   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, мај 2021 година
22.06.2021   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, април 2021 година
21.05.2021   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, март 2021 година
21.04.2021   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, февруари 2021 година
23.03.2021   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јануари 2021 година
23.02.2021   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, декември 2020 година
21.01.2021   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, ноември 2020 година
22.12.2020   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, октомври 2020 година
20.11.2020   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, септември 2020 година
22.10.2020   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, август 2020 година
21.09.2020   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јули 2020 година
20.08.2020   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јуни 2020 година
20.07.2020   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, мај 2020 година
22.06.2020   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, април 2020 година
21.05.2020   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, март 2020 година
21.04.2020   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, февруари 2020 година
20.03.2020   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јануари 2020 година
20.02.2020   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, декември 2019 година
22.01.2020   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, ноември 2019 година
20.12.2019   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, октомври 2019 година
19.11.2019   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, септември 2019 година
22.10.2019   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, август 2019 година
20.09.2019   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јули 2019 година
20.08.2019   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јуни 2019
19.07.2019   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, мај 2019
21.06.2019   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, април 2019
21.05.2019   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, март 2019
19.04.2019   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, февруари 2019
20.03.2019   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јануари 2019 година
20.02.2019   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, декември 2018 година
22.01.2019   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, ноември 2018 година
21.12.2018   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, октомври 2018 година
20.11.2018   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, септември 2018 година
19.10.2018   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, август 2018 година
21.09.2018   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јули 2018 година
21.08.2018   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јуни 2018 година
20.07.2018   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, мај 2018 година
22.06.2018   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, април 2018 година
21.05.2018   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, март 2018 година
23.04.2018   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, февруари 2018 година
23.03.2018   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јануари 2018 година
22.02.2018   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, декември 2017 година
23.01.2018   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, ноември 2017 година
22.12.2017   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, октомври 2017 година
22.11.2017   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, септември 2017 година
20.10.2017   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, август 2017 година
21.09.2017   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јули 2017 година
23.08.2017   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јуни 2017 година
21.07.2017   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, мај 2017 година
22.06.2017   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, април 2017 година
22.05.2017   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, март 2017 година
21.04.2017   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, февруари 2017 година
24.03.2017   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јануари 2017 година
22.02.2017   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, декември 2016 година
24.01.2017   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, ноември 2016 година
22.12.2016   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, октомври 2016 година
22.11.2016   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, септември 2016
21.10.2016   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, август 2016
21.09.2016   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јули 2016 година
23.08.2016   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јуни 2016 година
22.07.2016   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, мај 2016
22.06.2016   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, април 2016
20.05.2016   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, март 2016
22.04.2016   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, февруари 2016
25.03.2016   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јануари 2016
25.02.2016   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, декември 2015
27.01.2016   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, ноември 2015
28.12.2015   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, октомври 2015
27.11.2015   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, септември 2015
28.10.2015   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, август 2015
28.09.2015   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јули 2015
27.08.2015   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јуни 2015
28.07.2015   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, мај 2015 година
26.06.2015   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, април 2015
27.05.2015   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, март 2015
28.04.2015   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, февруари 2015
27.03.2015   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јануари 2015
26.02.2015   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, декември 2014
28.01.2015   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, ноември 2014
29.12.2014   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, октомври 2014
27.11.2014   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, септември 2014
28.10.2014   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, август 2014
26.09.2014   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јули 2014
27.08.2014   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јуни 2014
29.07.2014   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, мај 2014
27.06.2014   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, април 2014
28.05.2014   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, март 2014
28.04.2014   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, февруари 2014
28.03.2014   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јануари 2014
27.02.2014   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, декември 2013
28.01.2014   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, ноември 2013
27.12.2013   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, октомври 2013
28.11.2013   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, септември 2013
29.10.2013   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, август 2013
27.09.2013   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јули 2013
27.08.2013   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јуни 2013
29.07.2013   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, мај 2013
28.06.2013   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, април 2013
28.05.2013   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, март 2013
26.04.2013   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, февруари 2013
29.03.2013   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јануари 2013 година
27.02.2013   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, декември 2012
30.01.2013   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, ноември 2012
28.12.2012   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, октомври 2012
27.11.2012   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, септември 2012
26.10.2012   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, август 2012
26.09.2012   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јули 2012
29.08.2012   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јуни 2012
27.07.2012   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, мај 2012 година
27.07.2012   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, мај 2012 година
27.06.2012   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, април 2012 година
29.05.2012   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, март 2012
27.04.2012   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, февруари 2012
29.03.2012   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јануари 2012 г.
28.02.2012   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, декември 2011 г.
27.01.2012   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, ноември 2011 г.
28.12.2011   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, октомври 2011
28.11.2011   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, септември 2011 година
28.10.2011   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, август 2011 година
27.09.2011   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јули 2011 година
29.08.2011   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јуни 2011 година
27.07.2011   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, мај 2011 година
28.06.2011   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, април 2011 г.
27.05.2011   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, март 2011
27.04.2011   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, февруари 2011
30.03.2011   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јануари 2011
28.02.2011   Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, декември 2010
28.01.2011   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, ноември 2010
29.12.2010   Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, октомври 2010
26.11.2010   Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, септември 2010 г
29.10.2010   Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во август 2010 г., во однос на август 2009 г., е поголема за 3.4%
28.09.2010   Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во јули 2010 г., во однос на јули 2009 г., поголема за 2.7%
27.08.2010   Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во јуни 2010 г., во однос на јуни 2009 г., е поголема за 1.8%
28.07.2010   Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во мај 2010 г., во однос на мај 2009 г., е поголема за 3.4%
28.06.2010   Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во април 2010 г., во однос на април 2009 г., поголема за 1.4%
27.05.2010   Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во март 2010, во однос на март 2009, поголема за 3.0%
27.04.2010   Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во февруари 2010, во однос на февруари 2009, поголема за 3.3%
29.03.2010   Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во јануари 2010, во однос на јануари 2009, поголема за 3.6%


Следни соопштенија од областа: Пазар на труд
  Останати соопштенија од областа:   Пазар на труд

Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен
Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен
Слободни работни места
Структура на заработувачката на вработените
Анкета за цена на труд
Активно население
Издатоци на работодавецот по вработен
Анкета за образование на возрасни лица


© Државен завод за статистика