Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштение


  Ïîñëåäíî ñîîïøòåíèå

  Ñèòå ñîîïøòåíè¼à

  Ìåòîäîëîøêè îá¼àñíóâàœà

  Êàëåíäàð íà íàâðåìåíîñò

  ÌÀÊÑòàò áàçà

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат База
  Соопштение: Цени на земјоделските производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари

15.01.2014   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари, декември 2013
13.12.2013   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари, ноември 2013
15.11.2013   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари, октомври 2013
15.10.2013   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари, септември 2013
13.09.2013   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари, август 2013
15.08.2013   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари, јули 2013
15.07.2013   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари, јуни 2013
14.06.2013   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари, мај 2013
15.05.2013   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари, април 2013
15.04.2013   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари, март 2013
15.03.2013   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари, февруари 2013
15.02.2013   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари, јануари 2013
15.01.2013   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари, декември 2012
14.12.2012   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари, ноември 2012
15.11.2012   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари, октомври 2012
15.10.2012   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари, септември 2012
14.09.2012   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари, август 2012
15.08.2012   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари, јули 2012 г.
16.07.2012   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари, јуни 2012
15.06.2012   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари, мај 2012
15.05.2012   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари, април 2012
12.04.2012   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари, март 2012
15.03.2012   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари
15.02.2012   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, на пазарите на големо и на добиточните пазари
16.01.2012   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари
15.12.2011   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари
15.11.2011   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари
14.10.2011   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари
15.09.2011   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари
15.08.2011   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари
15.07.2011   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари
15.06.2011   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари
13.05.2011   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари
15.04.2011   Цени на земјоделските производи на зелените пазари, на пазарите на големо и на добиточните пазари
15.03.2011   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари
15.02.2011   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари, јануари 2011
14.01.2011   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари, декември 2010
15.12.2010   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари, ноември 2010
15.11.2010   Цени на земјоделските производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари, октомври 2010 година
14.10.2010   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, на пазарите на големо и на добиточните пазари
14.09.2010   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари
13.08.2010   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари
13.07.2010   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари
15.06.2010   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари
14.05.2010   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари
14.04.2010   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари
15.03.2010   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари
15.02.2010   Цени на земјоделски производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари


Следни соопштенија од областа: Цени
  Останати соопштенија од областа:   Цени

Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар
Индекси на цените во угостителството
Индекси на цените на мало и на трошоците на животот
Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало
Индекси на цените во земјоделството
Откуп и продажба на земјоделски производи, тримесечни податоци
Цени на земјоделските производи на зелените пазари, пазарите на големо и на добиточните пазари
Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари
Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно
Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување
Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)


© Државен завод за статистика