Skip Navigation Links
Веб-страницата www.stat.gov.mk користи колачиња кои се потребни за целосна функционалност на страницата. Со Вашето присуство на нашата веб-страница се подразбира дека се согласувате за користењето на овие колачиња. За повеќе детали прочитајте ја Политиката за колачиња.


          
 Blegtori dhe peshkim

Të dhëna për numrin dhe bilancin e bagëtive sipas llojeve dhe kategorive (kuaj, gjedhë, derra, dele, dhi, shpendë dhe familje bletësh) dhe prodhimit blegtoral (prodhimi i qumështit, mishit, leshit, vezëve dhe mjaltit) për ndërmarrjet bujqësore dhe kooperativat bujqësore, bazohen në evidencë kontabiliteti dhe tjetër. Të dhënat për ekonomitë bujqësore individuale janë grumbulluar me Anketën e numrit të bagëtisë. Të dhënat për bagëtinë sipas llojeve dhe kategorive dhe prodhimit blegtoral i referohen bagëtive personale me gjendjen 31 dhjetor, pavarësisht nëse bagëtia me 31 dhjetor është e vendosur në fermë apo gjendet diku tjetër. Të dhënat për numrin e bagëtisë dhe prodhimin blegtoral grumbullohen me një përfshirje të plotë nga subjektet afariste të cilat sipas Klasifikimit Kombëtar të Veprimtarive (KKV) janë të regjistruara si veprimtari bujqësore, ndërsa të dhënat për ekonomitë bujqësore individuale janë grumbulluar me një ekzemplar të përgatitur nga Regjistrimi i bujqësisë, 2007.
 
 
Treguesit kryesor
 
  Број на говеда  ( 2021) : 177 622

  Број на свињи  ( 2021) : 186 146

  Број на овци  ( 2021) : 633 281

  Производство на млеко  ( 2021) : 377 872 илј. литри

  Производство на месо  ( 2021) : 24 584 тони

Временска серија

Nocione dhe shpjegime

Говеда:

Бикови се машки приплодни грла.
Волови се машки кастрирани грла, стари над две години, кои се користат за работа.
Јуници се говеда од женски пол, стари над две години, кои не се телеле.
Стелни јуници се говеда од женски пол, стари над две години, од кои се очекува првиот подмладок (пород).
Молзни крави се крави што се чуваат за производство на млеко.Тука се вклучени и стелните крави што во моментот не се молзат.

Овци:

Јагниња и шилежиња се млади овци од двата пола, до 1 година старост.
Овци и женски грла за приплод се женските грла над една година старост што веќе се објагниле и оние од кои се очекува прв подмладок.
Овни и други јалови овци - се сите останати машки и сите останати грла (јалови овци и др.). Тука се вклучени и овците за колење што веќе се објагниле.

Кози:

Јариња се млади кози од двата пола, до една година старост.
Кози се женски грла за приплод над една година старост што веќе се окозиле и оние од кои се очекува прв подмладок.
Јарци и други кози се сите машки грла и сите останати грла (јалови кози и др.).

Свињи:

Назимки се избрани млади женски грла за расплод што сé уште не се опрасиле.
Спрасни назимки се млади расплодни женски грла од кои се очекува првиот подмладок.
Маторици се женски расплодни грла што се праселе барем еднаш.
Нерези се машки расплодни грла.

Живина:

Бројлери се пилиња наменети за тов.
Несилки се сите кокошки што почнале да несат, без оглед на тоа дали јајцата се за консумна употреба или за насад.


 © Enti shtetëror për statistikë